Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Lapa tika atjaunota: 06.05.2021

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?

 
DRĪKST
DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
NEDRĪKST

Veselība

Covid-19 tests

Bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens, kam ir parādījušies simptomi, ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
- Covid-19 testam var pieteikties telefoniski pa tālr. 8303 vai, izmantojot e-pierakstu.

  Ja tests ir pozitīvs, nedrīkst:
- Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
- Doties uz skolu vai darbu klātienē
- Braukt sabiedriskajā transportā
Akūtas elpceļu infekcijas simptomi    

- Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus.
- Apmeklēt publiskas vietas, ja īpašnieks vai pasākuma organizators tā ir noteicis.

Sejas maska    - Sejas maska jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas vairāk par vienu cilvēku.
- Sejas maskas sabiedriskajā transportā jālieto visiem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma.
- Pašdarinātai maskai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas.
- Sejas maska visiem jālieto izglītības iestādēs gan mācību laikā, gan ārpus klases.
- Pasākuma organizators vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst telpās ielaist tos, kuri nepilda pienākumu lietot sejas masku vai to dara nepareizi (sejas maskai jānosedz mute un deguns).
- Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un cilvēki, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot.
-Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku.
 

Darbs

Darbs - Klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti. Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:
- noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
- noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
- nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
- informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.
 

Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports   

- Jāizvērtē brauciena nepieciešamība.
- Sejas maska jālieto gan pasažieriem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma, gan transporta līdzekļa vadītājam.
- Sabiedriskā transporta līdzeklī pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības.
- Pārvadātājem jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
- Jāievēro higiēnas pasākumi.
- Jāievēro visas pārvadātāja norādes sabiedriskajā transportā, t.sk. nedrīkst ieņemt iezīmētās sēdvietas.
- Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 50  (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot sejas masku.

- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Izglītība

Bērnudārzi   - Nav ierobežojumu bērnudārzu apmeklējumam, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības.
- Reizi nedēļā bērnudārzā visiem darbiniekiem jāveic Covid-19 tests.
- Darbinieki bērnudārzā lieto pareizi uzvilktas sejas maskas.
- Bērnudārzi darbojas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
- Nav pieļaujama vairāku grupiņu bērnu vienlaicīga atrašanās vienā telpā.
- Nav pieļaujama vienas grupas (dežūrgrupas) izveidošana, apvienojot vairāku grupiņu bērnus.
 
Mācības

Pašvaldībās kas atbilst drošas skolas kritērijiem, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, mācības klātienē atļautas:
-1.-6. klašu skolēniem,
-12. klašu skolēniem,
-profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē,
-7.-11. klašu skolēniem (rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos).
- Visā Latvijā, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, individuālas konsultācijas klātienē pieejamas atsevišķām izglītojamo grupām.
-Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma. Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes!
- Klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

- Attālināti mācās 1.-12. klašu skolēni, studenti, profesionālās izglītības audzēkņi atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām.
- Atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē var īstenot, ja šis rādītājs pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220 (atsevišķos gadījumos šajās teritorijās mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var turpināt, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250).
- Āra nodarbībās var piedalīties izglītojamie no vienas klases (grupas, kursa) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē.
- Āra nodarbībās piedalās ne vairāk kā 10 personu grupā
- Formālās izglītības āra nodarbības var organizēt ne biežāk kā 5 reizes nedēļā (viena nodarbība max 40 minūtes).
- Neformālās izglītības āra nodarbības var organizēt ne biežāk kā 2 reizes nedēļā (viena nodarbība max 40 minūtes).
-Izglītības iestādēs un arī ārā visam personālam un audzēkņiem klātienē jālieto sejas maskas.

 

 

 

Bērnu nometnes     - Bērnu nometnes nenotiek.
Interešu izglītība  

- Drīkst notikt interešu izglītības kolektīvu nodarbības ārtelpās grupās līdz 10 personām.

 

Pasākumi un aktivitātes

Darba laiks   -Kultūrvietas un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00.  
Amatiermākslas kolektīvi - Amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi drīkst notikt attālināti.

- Drīkst notikt amatierkustības kolektīvu nodarbības ārtelpās grupās līdz 10 personām.

- Nedrīkst organizēt amatiermākslas kolektīvu klātienes privātus un publiskus pasākumus.
Publiski pasākumi     - Nedrīkst notikt publiski pasākumi.
Privāti pasākumi - Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.

- Ārpus telpām privāti satikties drīkst divas mājsaimniecības (līdz desmit cilvēkiem).


- Nedrīkst notikt privāti pasākumi un pulcēšanās ārpus telpām vairāk nekā divām mājsaimniecībām.

Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības  

-Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu ļauts uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00.
- Gan reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, gan arī garīgajam un kalpojošajam personālam, pildot savus pienākumus, jālieto mutes un deguna aizsegi.
- Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.
- Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
- Atļauta bēru  un kristību ceremonijas organizēšana arī iekštelpās, ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.
- Klātienē nav atļauti koru mēģinājumi.

- Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 22.00 līdz 6.00.
- Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir aizliegta.
- Svētdienas skolas klātienē nenotiek.

Sabiedriskās ēdināšanas vietas

-No 7. maija pastiprinātos drošības apstākļos atļauts atsākt sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās.

 


-Sabiedriskās ēdināšanas vietas klātienē ārtelpās darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00;
-Pie viena galdiņa drīkst sēdēt ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus, ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni);
-Jānodrošina vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojošā siena;
-Darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda;
-Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu;
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un pašvaldības policijas kontaktinformācijai;
-Pēc plkst. 21.00 ēdienus un dzērienus izsniedz tikai līdzi ņemšanai.

- Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.tml.
Kultūrvietas - muzeji, bibliotēkas, izstāžu zāles  

- Drīkst strādāt muzeju brīvdabas teritorijas.
- Notiek grāmatu izsniegšana bibliotēkās.
- Latvijas Nacionālais arhīvs var individuāli apkalpot augstskolu studentus.

- Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teātru, kinoteātru un izstāžu norises vietu darbība pārtraukta.
Sportošana - Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi.
- Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības bez skatītājiem.
- Drīkst notikt nacionālo, Olimpisko un Paralimpisko vienību, Latvijas jauniešu un junioru izlašu, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā sportistu treniņi.
- No 8. marta sporta sacensības varēs norisināties visās Latvijas komandu sporta spēļu augstākajās līgās, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem.
- Atļauts rīkot sacensības ne tikai Latvijas pieaugušo izlašu sportistiem, bet arī izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, stingri ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus.

- Sporta treniņi grupās drīkst notikt tikai ārpus telpām un nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu un neizmantojot ģērbtuves.
- Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00.

- Sporta pasākumi un sacensības ir atcelti un aizliegti.

Tirdzniecība un pakalpojumi

Tirdzniecības vietas

- Drīkst strādāt visi veikali (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2) ārpus tirdzniecības centriem.
- Drīkst pārdot un iegādāties preces internetā, tās piegādāt un saņemt gan norādītā adresē, gan tirdzniecības vietā (izņemot lielos tirdzniecības centrus).
- Atļauti gadatirgi.
- Klātienes tirdzniecību vairs neierobežo preču saraksti.
- Atļauta distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī saņemšana uz vietas (izņemot lielajos tirdzniecības centros!).
- Atļauta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai u.t.t.
- Atļauts nodrošināt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas preces (piemēram, autoservisā pieejamas automobiļu detaļas).
- Tirdzniecības centros klātienē darboties drīkst datoru, datoru perifēro iekārtu, videospēļu vadības paneļu, kā arī standarta programmatūru, mazumtirdzniecības vietas, kā telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecības specializētie veikali (atbilst NACE 47.41 un NACE 47.42).

- Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas.
- Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem.
- Tirdzniecības telpās, tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 25 m² platību apmeklētājam.
- Tirdzniecības vietas, tirgus drīkst apmeklēt vienatnē, izņemot kopā ar bērnu līdz 12 gadu vecumam vai asistentu, ja nepieciešama viņa palīdzība.
- Jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
- Jānosaka klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā.
- Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.

 

 

- Aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus.
- Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana lielajos tirdzniecības centros!

 

E-komercija - Drīkst pārdot un iegādāties preces distances tirdzniecībā un e-komercijā, tās piegādāt un saņemt gan noteiktā adresē, gan tirdzniecības vietā.
 
  - Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana lielajos tirdzniecības centros!
Pakalpojumi  

- Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus, kā arī  individuālos fotopakalpojumus fiziskām personām brīvā dabā.
 


 

- Drīkst sniegt pakalpojumus, kuru laikā kontakts starp sniedzēju un saņēmēju ir ne vairāk kā 15 minūtes, klātesošie nēsā maskas, vai arī kontakts vispār nav nepieciešams.
- Apmeklētāji pakalpojuma sniegšanas vietā drīkst ienākt pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai bērni līdz 12 gadu vecumam.
- Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.
 
- Nedrīkst sniegt pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās.
- Nedrīkst klātienē sniegt ar izklaidi saistītus pakalpojumus: bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās un bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros).

Ārvalstu braucieni

Ārvalstu braucieni

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā.
- Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 50 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājas lapā).
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 50 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā).
- Personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos.
- Ieceļojot Latvijā, jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts. Testa rezultāts jānorāda covidpass.lv anketā (izņēmumi bērni līdz 11 gadu vecumam, pārvadātāju darbinieki un apkalpes locekļi, jūrnieki, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieri, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvji un pierobežas iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību).
- Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas būs jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.
- No 17. marta personām, kuras atgriežas no nebūtiskiem ceļojumiem trešajās valstīs par saviem līdzekļiem jāveic Covid-19 tests. Pozitīva rezultāta gadījumā nekavējoties jādodas uz 10 dienu pašizolāciju viesnīcā, kurā jāuzturas par saviem līdzekļiem.

Autovadītāji, kuri veic starptautiskus kravu vai pasažieru pārvadājumus   - Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, kā arī  autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus Eiropas Savienības robežās, reizi 30 dienās nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē  covidpass.lv.
- Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus uz/no Krievijas un Baltkrievijas, elektronisko apliecinājuma anketu vietnē covidpass.lv jāaizpilda katru reizi.
- Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, ārpus darba laika jāievēro pašizolācija. Pašizolāciju var pārtraukt, lai veiktu darba pienākumus.
- Elektroniskās apliecinājuma anketas par autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, drīkst aizpildīt trešā persona, piemēram, darba devējs.
 

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti.  
Laulības  

- Laulību reģistrācija iekštelpās atļauta dzimtsarakstu nodaļā un baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
- Laulību reģistrācija ārtelpās ir atļauta ne vairāk kā desmit personām divu mājsaimniecību ietvaros.

 
Kristības   - Neatliekamos gadījumos drīkst noturēt kristību ceremoniju, klātesot ne vairāk kā 10 cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām.
- 10 cilvēku skaitā neieskaita ar kristību ceremonijas norisi tieši saistītās personas.
 
Bēres   - Bērēs (gan iekštelpās, gan ārā) drīkst atrasties ne vairāk kā 10 cilvēki, ievērojot divu mājsaimniecību principu. 
- 10 cilvēku skaitā neieskaita ar bēru norisi tieši saistītās personas (garīdzniekus, bēru norises nodrošinātājus u.c.).
 
Piketi, mītiņi, gājieni - Klātienē drīkst organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 10 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.