Pārlekt uz galveno saturu

Izmaiņas pārbaudījumu un eksāmenu norisē

Informācija izglītojamiem par pārbaužu norisi

Lapa tika atjaunota: 12.06.2020

Ņemot vērā, ka līdz 2020. gada 31. jūlijam mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti, ir notikušas izmaiņas arī pārbaudījumu norisē.

Ievērojot Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus, klātienē atļauti valsts pārbaudījumi (t.sk. centralizētie eksāmeni), iestājpārbaudījumi, konsultācijas, papildu mācību pasākumi, profesionālās izglītības praktiskā daļa u.c.

Centralizēto eksāmenu norise

Eksāmenu norises laiki vispārējās vidējās izglītības iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 7. jūlijam.

9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

12. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks šādā kārtībā:

 • Obligātie centralizētie eksāmeni:
  • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
  • latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
  • matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:
  • Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
  • ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
  • bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
  • fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:
  • ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
  • ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
  • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
  • informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā. 

Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30.jūlijam. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24.jūliju.

Detalizētākā informācija par centralizēto eksāmenu norisi atrodama Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē.  
 

Valsts pārbaudījumu, iestājpārbaudījumu un prakses norise

Klātienē atļauti:

 • valsts pārbaudījumi, iestājpārbaudījumi, konsultācijas un pēcpārbaudījumi pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī augstākās izglītības pakāpē, ņemot vērā Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus;
 • profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve un pārbaudījumi. 

! Augstākās izglītības iestādēs prakses var notikt tikai attālināti.

Izņēmumi
 • Organizējot valsts pārbaudījumus klātienē, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja tas nav iespējams, regulārās vedināšanas prasības (t.sk. ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, pasākumu plānot ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes) var neievērot. 
 • Nodrošinot profesionālās kvalifikācijas praksi ieslodzījuma vietās un izglītības procesu sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", ja tas nav iespējams, var neievērot divu metru fizisku distanci, izveidojot fizisku barjeru starp cilvēkiem vai nodrošinot mutes un deguna aizsegu lietošanu. 

Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē publicēta Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās.

Detalizētākā informācija par visām aktuālajām izmaiņām, organizējot izglītības procesu, atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas  un Valsts izglītības satura tīmekļvietnē.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu