Pārlekt uz galveno saturu

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

Lapa tika atjaunota: 25.03.2021

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk- MK rīkojums Nr.655) noteikto (https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu), kā arī Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības.(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais iesaistījies vienā vai vairākās interešu izglītības nodarbībās.

  1. Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.655 1.punktu “Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada līdz 6.aprīlim”.
  2. Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.655 5.13.2.7 apakšpunktu “vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 20 personām) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 250, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, var īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības ārtelpās. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes nodarbības ārtelpās. Ārtelpās var īstenot:
    1. ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita;
    2. ne vairāk kā divas neformālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes;

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai [PDF]

IZM ir izstrādājusi drošības noteikumu ievērošanas pamatprincipus izglītībā:

https://www.izm.gov.lv/lv/media/10787/download,

https://www.izm.gov.lv/lv/media/10787/downloadIzglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu - “Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu  informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“.

Izglītības iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu