Pārlekt uz galveno saturu

Rīcība, ja nodarbinātais nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

Lapa tika atjaunota: 15.11.2021

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts noteikti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – ārkārtas rīkojums). 
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3 panta trešo daļu nodarbināto, kuram nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, var atstādināt no darba (amata, dienesta) pienākumu izpildes vai noteikt dīkstāvi darbinieka vainas dēļ, par atstādināšanas vai dīkstāves laiku viņam neizmaksājot darba samaksu

Darba devējam, izņemot darba devēju valsts pārvaldē, ir tiesības par atstādināšanas laiku saglabāt darba samaksu.

Darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru darbinieks (amatpersona) atstādināts no darba (amata, dienesta) pienākumu izpildes vai tam noteikta dīkstāve. Rīkojumā jānorāda atstādināšanas iemesls (lai darbinieks varētu saprast, kādēļ ierobežotas viņa tiesības) un atstādināšanas (dīkstāves) termiņš. Rīkojumā būtu jāietver norāde par darbinieka (amatpersonas) pienākumu informēt darba devēju, ja mainās atstādināšanas (dīkstāves) pamatā esošie apstākļi. Darbinieks (amatpersona) par atstādināšanas pārtraukšanu būtu informējams rakstveidā.

Atstādināšanas un dīkstāves darbinieka vainas dēļ maksimālais ilgums – 3 mēneši

Ja pēc maksimālā atstādināšanas laika vai dīkstāves darbinieka vainas dēļ, darbinieks (amatpersona) bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, darba devējam ir tiesības nekavējoties izbeigt darba (dienesta) tiesiskās attiecības ar viņu, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša darba algas (mēnešalgas) apmērā, bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, — viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

Darbinieks, kurš nav ieguvis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, neievērojot Darba likuma 100. panta pirmajā daļā noteikto termiņu. Amatpersona, kura nav ieguvusi vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ir tiesīga nekavējoties izbeigt dienesta attiecības.

2021. gada 15. novembris

Ja ārkārtas rīkojuma 5.7. apakšpunktā minētais darbinieks nav ieguvis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad darba devējs ar darbinieka piekrišanu pārceļ darbinieku citā piemērotā darbā vai nodrošina darbiniekam darba pienākumu veikšanu attālināti uz laiku līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai. Ja nevar pārcelt vai nodrošināt darba pienākumu veikšanu attālināti, rīkojas atbilstoši kādam no zemākajiem punktiem.

Valsts un pašvaldību institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības):

  • Ja 2021. gada 15. novembrī tiek konstatēts, ka nodarbinātais ir uzsācis vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim, bet neiegūs vakcinācijas sertifikātu līdz 2021. gada 15. decembrim, tad uzskatāms, ka vakcinācija netiek pabeigta ārkārtas rīkojuma 5.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā, kā arī atbilstoši ārkārtas rīkojuma 5.3. apakšpunktam valsts un pašvaldību institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības) darbinieks (amatpersona) nevar veikt savus darba pienākumus, tostarp attālināti, un darbinieks (amatpersona) ir atstādināms no darba (amata, dienesta) pienākumu izpildes vai tam nosakāma dīkstāve darbinieka vainas dēļ, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto;
  • Ja atbilstoši ārkārtas rīkojuma 5.2. apakšpunktam darbinieks (amatpersona) tika atstādināts (vai tam bija noteikta dīkstāve), jo nebija uzsācis vakcinēšanos noteiktā termiņā, bet uzsāka vakcinēšanos pēc atstādināšanas līdz 2021. gada 15. novembrim un iegūs sadarbspējīgo vakcinācijas sertifikātu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim, tad ar 2021. gada 15. novembri šāds darbinieks (amatpersona) varēs atsākt darba (amata, dienesta) pienākumu pildīšanu;
  • Ja vakcinācija nav uzsākta arī pēc atstādināšanas (dīkstāves) (līdz 2021. gada 15. novembrim), noteiktā atstādināšana (dīkstāve) ilgst līdz tiek iegūts sadarbspējīgs vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus (saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu). Turpmākā darba devēja rīcība ir saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu;
  • Ja vakcinēšanās netiks uzsākta līdz 2021. gada 15. novembrim darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba (amata, dienesta) pienākumu izpildes vai nosaka dīkstāvi darbinieka vainas dēļ, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto.

Ja darbinieks (amatpersona) saskaņā ar epidemioloģiskās drošības prasībām no darba (amata, dienesta) bija atstādināts pirms 2021. gada 6. novembra, maksimālais atstādināšanas vai dīkstāves laiks skaitāms no dienas, kad darba devējs ir pieņēmis lēmumu par darbinieka (amatpersonas) atstādināšanu vai dīkstāvi.

2021. gada 15. decembris:
  • Ja darbiniekam nav iegūts vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tad darba devējs ar darbinieka piekrišanu pārceļ darbinieku citā piemērotā darbā vai nodrošina darbinieka darba pienākumu veikšanu attālināti uz laiku līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai;
  • Ja 2021. gada 15. decembrī tiek konstatēts, ka darbiniekam, tostarp brīvprātīgajam un personai ar ārpakalpojuma līgumiem, kuram nav bijis noteikts uzsākt un pabeigt vakcināciju līdz ārkārtas rīkojuma 5.2. apakšpunktā un 19. punktā minētajam termiņam un kurš veic darba pienākumus klātienē, nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darbinieks ir atstādināms no darba pienākumu izpildes vai tam nosakāma dīkstāve darbinieka vainas dēļ, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto.

Papildu informācija par darba attiecību jautājumiem publicēta Valsts darba inspekcijas mājaslapā.