Pārlekt uz galveno saturu

Vakcinācijas sertifikāts un nodarbinātība

Lapa tika atjaunota: 15.11.2021

Kā ikvienā sadzīves jomā, arī darba vidē mums ikvienam jātiecas samazināt Covid-19 izplatības riski, lai kopīgi cīnītos pret pandēmijas negatīvo ietekmi uz visu sabiedrību.

Gan darba devējiem, gan darbiniekiem jānovērtē un jāizmanto iespēja strādāt attālināti, tā samazinot klātienes kontaktēšanās iespējas un līdz ar to arī darbinieku saslimstību.

Jomās, kurās ir nepieciešams strādāt klātienē, īpaši saskarē ar klientiem vai citiem  strādājošajiem, ir nepieciešams vakcinēties, lai samazinātu gan vīrusa pārneses risku, gan smagas slimības vai nāves risku gadījumos, kad vīrusam ir izdevies inficēt strādājošo.

Nosacījumi visiem valsts un pašvaldības iestādēs un to kapitālsabiedrībās nodarbinātajiem
 • Ja tas vēl nav izdarīts, līdz 15. novembrim jāuzsāk vakcinācijas process.
 • No 15. decembra darba vai amata pienākumus var pildīt tikai, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Laikā līdz 14. decembrim vakcinācijas kursu uzsākušie nodarbinātie, lai pildītu darba pienākumus klātienē, uzrāda testēšanas sertifikātu (ne senāku par 72 stundām).
 • Testēšanu nodarbinātais veic par saviem līdzekļiem, ja ar darba devēju nav citas vienošanās.
 • Nosacījumi attiecas arī uz tiem, kuri veic darba pienākumus vai pilda publiskās pārvaldes funkcijas, nebūdami iestādes darbinieki (piemēram, ārpakalpojuma sniedzēji).

Noderīga informācijaVadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās Covid-19 pandēmijas laikā. Īpašu uzmanību aicinām pievērst vadlīniju apakšnodaļai “1.4. Kas darāms pēc 2021. gada 15. novembra?”.

Nosacījumi privātajā sektorā nodarbinātajiem, strādājot klātienē
 • Visiem nodarbinātajiem, kurus darba devējs pēc risku izvērtēšanas (tieša saskarsme ar klientiem, paaugstināts risks inficēties, klātienes darba pienākumi uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai) informēja par nepieciešamību uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, līdz 15. novembrim jāuzsāk vakcinācijas process, ja tas vēl nav izdarīts.
 • Arī tiem nodarbinātajiem, kuri nav tiešā saskarsmē ar klientiem un kuriem ir mazāks risks inficēties, taču, kuri strādā klātienē jeb ārpus savas dzīvesvietas, ir jāuzsāk vakcinācija pret Covid-19.
 • No 15. decembra darba pienākumus privātajā sektorā nodarbinātie klātienē, var pildīt tikai, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
 • Laikā līdz 14. decembrim vakcinācijas kursu uzsākušie nodarbinātie, lai pildītu darba pienākumus klātienē, uzrāda testēšanas sertifikātu (ne senāku par 72 stundām). Darbinieki, kas veicot darba pienākumus nesaskaras ar būtiskiem Covid-19 izplatības riskiem, darba pienākumu veikšanai var neveikt Covid-19 testu.
 • Testēšanu nodarbinātais veic par saviem līdzekļiem, ja ar darba devēju nav citas vienošanās.
 • Nosacījums attiecas arī uz brīvprātīgajiem un personām, kas veic darba pienākumus ārpakalpojuma līguma ietvaros.
Darba devēja tiesības prasīt uzrādīt vakcinācijas sertifikātu

Darba devējam ir tiesības pieprasīt nodarbinātajam uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (sertifikāta QR kodu ir iespējams nolasīt https://covid19sertifikats.lv), lai darba vidē nodrošinātu epidemioloģisko drošību. 

 • Ja darbinieks neuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai arī atbilstošu negatīvo testu (ja šāda testa uzrādīšana ir pieļaujama, piemēram, kad vakcinācija ir uzsākta), darba devējam nav tiesību pielaist šo darbinieku pie darba.
 • Ja darbinieks atbilstoši noteiktajam regulējumam neuzrāda atbilstošo sertifikātu vai testu, tad darba devējs var izmantot tos tiesiskos risinājumus, kas ir paredzēti Darba likumā.
 • Ja objektīvi darba devējam nav iespējas pārstrukturēt savu darbību un piedāvāt attālinātu darba pienākumu izpildi, bet darbs ir jāveic klātienē, turklāt uzrādot sertifikātu vai testu, tad atbilstoši konkrētai situācijai un lietas apstākļiem ir vairākas risinājuma iespējas (darba līguma grozījumi, atstādināšana no darba, dīkstāve). Darba devēja ziņā ir risinājuma izvēle atbilstoši apstākļiem konkrētajā darba vietā.
 • Jāņem vērā, ka prasība uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu privātajā sektorā, strādājot klātienē, un publiskajā sektorā - gan klātienē, gan attālināti - būs spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Vairāk informācijas: Valsts darba inspekcijas skaidrojums par darba attiecībām Covid-19 pandēmijas laikā, atbildes uz jautājumiem

Covid-19 izplatības ierobežošanai ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, tāpēc darba devējs:
 • ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un nosaka par to atbildīgo personu;
 • nosaka, kuri darbinieki drīkst strādāt klātienē un kuriem jāstrādā attālināti; 
 • informē darbiniekus, par pienākumu klātienē strādāt tikai ar tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Darbiniekiem 10 dienu laikā jāuzsāk vakcinācija un jāpabeidz īsākajā iespējamajā laikā, ko pieļauj attiecīgās vakcīnas instrukcija; 
 • ir tiesīgs pārliecināties, ka darbiniekam ir derīgs Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts; 
 • ir tiesīgs organizēt visu (arī vakcinēto) darbinieku testēšanu pirms darba pienākumu veikšanas;
 • rūpējas par telpu regulāru vēdināšanu un gaisa kvalitāti lai oglekļa dioksīds nepārsniedz 1000 ppm;
 • nodrošina pareizu sejas masku lietošanu un rūpējas par higiēnas prasībām, t.sk. roku higiēnas ievērošanu, virsmu, inventāra un aprīkojuma regulāru tīrīšanu un dezinfekciju.
Papildu nosacījumi darbam klātienē
 • Visiem nodarbinātajiem, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētām un pārslimojušām personām), katru dienu, ierodoties darbā, jāapliecina, ka nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmju un pēdējo 10 dienu laikā nav bijušas (zināmā) kontaktā ar inficētām personām. Apliecinājums sniegšanas veids ir darba devēja izvēle (reģistrs, žurnāls, elektronisks apliecinājums).
 • Darba vietā klātienē nenotiek pulcēšanās, kas nav saistīta ar tiešo darba pienākumu pildīšanu (piemēram, korporatīvie pasākumi, apmācības, pulcēšanās ģērbtuvēs, ēdnīcās u.tml.).
Atliktā vakcinācija

Ja nodarbinātajam ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot atlikšanas termiņu. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsiliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un vakcinācijas atlikšanas termiņu.

Pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija lēmumu par nodarbinātā vakcinācijas atlikšanu, periodā līdz vakcinācijai pret Covid-19, uz nodarbināto neattiecas pienākums uzrādīt vakcinācijas sertifikātu un testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

10 dienu laikā pēc atliktās vakcinācijas termiņa beigām, nodarbinātajam ir jāuzsāk vakcinācijas kurss. Tas jābeidz atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajam īsākajam termiņam, lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu. Tikmēr nodarbinātais turpina pildīt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu.

Vairāk informācijas par atlikto vakcināciju:

Atsauce uz pirmavotu

Labklājības ministrija

Atvērt mājaslapu

Nacionālais veselības dienests

Atvērt mājaslapu

Veselības ministrija

Atvērt mājaslapu