Pārlekt uz galveno saturu

Mācību procesa organizēšana

Risinājumi droša mācību procesa nodrošināšanai

Lapa tika atjaunota: 13.05.2021

Valsts pārbaudes darbu droša norise 

Eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu notiks, sākot ar 11. maiju, tomēr to skaits ir samazināts. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise plānota jūnijā.

Lai vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenu norise klātienē būtu droša, izglītojamajiem un pieaugušajiem, kuri iesaistīti obligāto pārbaudījumu norisē, jāievēro galvenie drošības pamatprincipi:

 • jāveic testēšana;
 • jāievēro distances un higiēnas prasības;
 • eksāmenu laikā visiem jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, tostarp mutes un deguna aizsegi;
 • vienā eksāmena telpā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 25 izglītojamie, bet atbilstoša izmēra skolas zālē pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne.

Uzzini vairāk!

! Pirms izvēles eksāmena latviešu valodā arī 9. klašu skolēniem jāveic Covid testi. Gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti eksāmenu norisē, dalība eksāmenā iespējama tikai ar negatīvu Covid testu. Uzzini vairāk!


Lai nodrošinātu drošu mācību procesu:
 • 1.-12. klase mācās attālināti.
 • No 7. aprīļa pašvaldībās kas atbilst drošas skolas kritērijiem, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, mācības klātienē atļautas:

  • 1.-6. klašu skolēniem,

  • 12. klašu skolēniem,

  • profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē,

  • 7.-11. klašu skolēniem (rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos).

 • Visā Latvijā, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu, 12. klasēm klātienē un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem var notikt mācības, ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.
 • Visā Latvijā pieejamas klātienes individuālās konsultācijas, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības:
  • 12. klašu beidzējiem;
  • 1.-12. klašu skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam;
  • profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē.
 • Skolēniem individuālās konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, nodrošinot, ka:
  • izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom);
  • klātienes konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk bērniem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;
  • konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes;
  • konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;
  • pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs
 • Klātienē atļauta arī profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.
 • Klātienē, ārpus telpām, atļautas interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības grupām līdz desmit cilvēkiem.

 • Attālināti notiek darbs ar jaunatni, izņemot darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārpus telpām līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar jaunatnes darbinieku vai iekštelpās – individuālu konsultāciju veidā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

 • Speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē.
 • Nenotiek bērnu nometnes.
 • Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu. Uzzini, kā saņemt pabalstu, apskatoties infografikā!
 • Profesionālās izglītības iestādes vadītājs var ar rīkojumu noteikt kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu profesionālās izglītības programmās, kuras audzēknis uzsāk pēc pamatizglītības ieguves. 
Pirmsskolas izglītības iestādes

Nav ierobežojumi bērnudārzu apmeklējumam, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības:

 • nav pieļaujama vairāku grupiņu bērnu vienlaicīga atrašanās vienā telpā;
 • nav pieļaujama vienas grupas (dežūrgrupas) izveidošana, apvienojot vairāku grupiņu bērnus;
 • uz pirmsskolas pedagogiem nav attiecināmi no 16. marta noteiktie ierobežojumi valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem par darba veikšanu klātienē;
 • bērnudārzos nodarbinātajiem ir regulāri jāveic Covid-19 tests.
Mācības klātienē "drošajās pašvaldībās"

Stingri ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus, mācības klātienē būs iespēja atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju. Atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē var īstenot, ja šis rādītājs pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220 (atsevišķos gadījumos šajās teritorijās mācību procesu klātienē var arī turpināt, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250):

 • Turpmāk SPKC  trešdienās apkopos datus un publicēs to pašvaldību sarakstu, kas atbilst drošas skolas kritērijiem.
 • Skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktas epidemioloģiskās drošības prasības:
  • skolēniem no 1. klases ir jālieto maskas,
  • skolas nodrošina regulāru telpu vēdināšanu,
  • distancēšanos mācību procesā,
  • klašu nepārklāšanos starpbrīžos,
  • dezinfekcijas pasākumu veikšanu,
  • pēc Veselības inspekcijas izstrādāta algoritma izglītības iestādes klātienē nodarbinātajiem obligāti jāveic Covid-19 testēšana.

Pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām un seniori no 60 gadu vecuma – vienojoties ar izglītības iestādes vadītāju, var strādāt attālināti līdz brīdim, kamēr tiek uzsākta vakcinēšanās pret Covid-19.

Ja mācību iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar audzēkņa vecākiem, izvērtē iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi. 

Izglītība ārā

No 7. aprīļa nodarbības ārā klātienē var organizēt visā Latvijā:

 • Āra nodarbībās var piedalīties izglītojamie no vienas klases (grupas, kursa) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē.
 • Āra nodarbībās piedalās ne vairāk kā 10 personu grupā.
 • Klātienē, ārpus telpām, atļautas interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības grupām līdz desmit cilvēkiem.
 • Formālās izglītības āra nodarbības var organizēt ne biežāk kā 5 reizes nedēļā (viena nodarbība max 40 minūtes).
 • Izglītības iestādēs un ārā visam personālam un audzēkņiem klātienē jālieto sejas maskas.
   
Projekts "Tava klase"
 • 2021. gada 21. janvārī jaunu mācību video filmēšanu atsāk izglītības platforma “Tava klase”.
 • Līdz pavasarim plānots izveidot 600 jaunas, 20 minūšu garas mācību stundas, kas aptver plašu tematu loku un dod iespēju skolotājiem izmantot tās radoši, atkarībā no konkrētās vajadzības darbā ar klasi.
 • Šobrīd filmētais materiāls attiecas uz 1., 4., 7. un 10. klašu mācību vielu, un ir konceptuāli un saturiski izstrādāts saskaņā ar pilnveidoto izglītības saturu.
 • Lai atbalstītu skolotājus, skolēnus un vecākus attālināto mācību procesā, sākot ar 29. janvāri, divas reizes nedēļā – pirmdienās un  piektdienās – “Tava klase” mācību stundas būs redzamas arī virszemes apraidē divos televīzijas kanālos: ReTV un Rīga TV24. Televīzijas programma ir izstrādāta, īpaši domājot par turpmākajām nedēļām, kad attālināti jāmācās  1.- 4. klašu bērniem: diena ir strukturēta, ievērojot vajadzību izkustēties, atpūsties un dažādot veicamos uzdevumus.
 • Gan jaunie, gan iepriekš uzņemtie mācību video pastāvīgi ir pieejami vietnē “Tava klase”, kur tos var meklēt un grupēt lietotājam visērtākajā veidā – pēc tematiem, mācību priekšmetiem vai klašu grupām.

Video: Tiešsaistes seminārs par drošu eksāmenu norisi

document
Izglītības procesa organizācija Covid-19 pandēmijas apstākļos no 2021.gada 7.aprīļa
PDF 1.37 MB 12. aprīlis 2021

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu