Pārlekt uz galveno saturu
Pieaudzis ar Covid-19 saslimušo skaits! Katra iedzīvotāja pienākums ir ievērot piesardzību: nedrūzmēties, izvairīties no ceļošanas uz ārzemēm un rūpēties par roku higiēnu!

Dīkstāves pabalsts

Kurš un kā var pieteikties un saņemt dīkstāves pabalstu?

Lapa tika atjaunota: 13.06.2020

Lai mazinātu vīrusa Covid-19 radīto situāciju valstī, tai skaitā negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, un nodrošinātu atbalstu krīzes skartajiem darba devējiem, viņu darbiniekiem un citiem nodarbinātajiem dīkstāves periodā, valdība noteikusi atbalsta nosacījumus algas izmaksai dīkstāves periodā - dīkstāves pabalstu

Dīkstāves atbalsta piešķiršanu administrē Valsts ieņēmumu dienests, un tā tīmekļvietnē ir atrodama detalizēta informācija par kritērijiem potenciālajiem saņēmējiem, piešķiršanas nosacījumiem un dīkstaves atbalsta saņemšanas procedūru.

Ar dīkstāves pabalstu kompensē neizmaksātās darba algas, sākot ar šī gada 14. martu un līdz 30. jūnijam

Dīkstāves pabalstam var pieteikties tikai par kārtējo kalendāra mēnesi. Tas nozīmē, ka dīkstāves pabalstam par maiju var iesniegt līdz 30.maijam, bet par jūniju – līdz 30.jūnijam.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Darbiniekam, kurš saņem dīkstāves pabalstu, un kuram apgādībā ir bērns vecumā līdz 24 gadiem, par kuru viņam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots IIN atvieglojums, piešķirs 50 eiro piemaksu par katru bērnu.

Ar 2020.gada 7.maiju dīkstāves pabalsta saņēmēju loks tika paplašināts ar jaunu grupu - darbiniekiem, kuri veic saimniecisko darbību un kuru ienākumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī

Ja VID piešķirtais dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro, tiek izmaksāta starpība starp dīkstāves pabalstu un dīkstāves palīdzības pabalstu (kas ir 180 euro). Savukārt, darba ņēmējiem, kuriem VID ir atteicis dīkstāves pabalstu, tiek izmaksāts dīkstāves palīdzības pabalsts 180 eiro apmērā.
 
Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt arī tie uzņēmuma darbinieki, kuri jau saņem vecuma vai izdienas pensiju, taču vienlaikus turpina darba gaitas.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam uz iesniegumā norādīto darbinieka, valdes locekļa vai pašnodarbinātās personas kontu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

DĪKSTĀVES PABALSTS UZŅĒMUMU DARBINIEKIEM, VALDES LOCEKĻIEM 

Kas var pieteikties dīkstāves pabalstam?

 • Uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 izplatības dēļ 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības 2019. gada 12 mēnešos vai par faktiski nostrādātajiem mēnešiem 2019. gadā.
 • Uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
  • uzņēmuma samaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
  • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.

Cik liels ir dīkstāves pabalsts? 

 • Vispārējā nodokļu režīmā strādājošo uzņēmumu darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek aprēķināts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.
 • Mikrouzņēmuma darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2019. gada trešo un ceturto ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.
 • Personām, kuras dīkstāves laikā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu nosaka 100 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Nosacījumi, lai pretendētu uz dīkstāves pabalstu

 • Darba devējs Covid-19 izplatības dēļ nenodarbina darbinieku dīkstāves periodā (14. marts -14. maijs, bet ne ilgāk par datumu, līdz kuram ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju).
 • Darba devējs ir iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas.
 • Darba devējam nodokļu parāds nav lielāks par 1000 euro. Ja ir nodokļu parāds, ir jābūt piešķirtam samaksas termiņa pagarinājumam vai jāapliecina noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai jābūt noslēgtam vienošanās līgumam.
 • Darba devējs pēdējo divu gadu laikā nav bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra un tam nav bijusi apturēta saimnieciskā darbība.
 • Darba devējs iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī nav aprēķinājis mazāk par 200 euro.
 • Darbinieki, kuriem tiek prasīts dīkstāves pabalsts, darba tiesiskās attiecības ir uzsākuši pirms 2020. gada 1. marta.
 • Darbinieki, kuriem tiek prasīts dīkstāves pabalsts, vienlaikus nav nodarbināti valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā, paši neveic saimniecisko darbību.
 • Darbinieki, kuriem tiek prasīts dīkstāves pabalsts, nestrādā valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to kontrolētajos uzņēmumos.
 • Darba devēja personāls nav iznomāts citam nodokļu maksātajam.
 • Darba devējam iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī audita vai datu atbilstības rezultātā nav noteiktas valsts budžetā papildu iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs.
 • Dīkstāves pabalstu uzņēmuma darbinieks var saņemt arī tajā gadījumā, ja tā darba devējs vai uzņēmuma valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas saistīts ar pārkāpumiem nodokļu, muitas vai darba tiesisko attiecību jomā. Pats valdes loceklis, kurš ir sodīts par minētajiem pārkāpumiem, dīkstāves pabalstu saņemt joprojām nevar.

Kā pieteikties dīkstāves pabalstam?

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, darba devējs līdz kārtējā mēneša 30. datumam iesniedz pieteikumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidlapu.

VID to izskata piecu darba dienu laikā un, ja uzņēmums atbilst visiem MK noteikumos Nr. 165  minētajiem kritērijiem, piecu darba dienu laikā pārskaita dīkstāves pabalstu uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Vai jāinformē VID, ja dīkstāves pabalsta saņemšana vairs nav nepieciešama?

Darba devējam nekavējoties jāinformē VID par dīkstāves pārtraukšanu darbiniekam, kuram piešķirts dīkstāves pabalsts, kā arī par citiem apstākļiem, kas ir pamats dīkstāves pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

DĪKSTĀVES PABALSTS PAŠNODARBINĀTAJIEM

Kas var pieteikties dīkstāves pabalstam?

 • fiziskas personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji un ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji 
 • mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji 
 • individuāli komersanti.

Cik liels ir dīkstāves pabalsts? 

 • mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem – 50% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī
 • vispārējā nodokļu režīma maksātājiem – 75% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) ienākumiem pēc VSAOI nomaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Nosacījumi, lai pretendētu uz dīkstāves pabalstu

Visos gadījumos ir būtiski, ka šīs personas dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību.

Kā pieteikties dīkstāves pabalstam?

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona noteiktajos termiņos iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā.

Detalizētāka informācija un skaidrojumi dīkstāves pabalsta saņemšanai atrodami VID tīmekļvietnē.

Par citiem atbalsta veidiem uzzini mājaslapas sadaļā Atbalsts uzņēmējiem.
 

Atsauce uz pirmavotu

Valsts ieņēmumu dienests