Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts uzņēmējiem un darbiniekiem

Kādi atbalsta veidi pieejami, kā tiem pieteikties?

Lapa tika atjaunota: 01.03.2021

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
 • Atbalstu var saņemt uzņēmums, ja:
  • apgrozījums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 20% mazāks nekā vidējais apgrozījums 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 
  • un ir vismaz par 30% mazāks nekā 2019. gada attiecīgajā mēnesī (neattiecas uz 2020. gadā reģistrētiem uzņēmumiem).
 • Atbalsts par 2021. gada mēnešiem ir 60% no bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Atbalsts par 2020. gada mēnešiem ir 30% no bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro vienā mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Ja uzņēmums jau saņēmis atbalstu par iepriekš noteikto atbalsta periodu (no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim), tas var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembra vai decembra mēnesi atsevišķi un saņemt atbalstu, kas katrā atbalsta perioda mēnesī kopā ar pirms tam saņemto atbalstu nepārsniedz 800 000 eiro apmēru.
 • Pieteikties grantam var katru mēnesi no 2021.gada janvāra līdz maijam ieskaitot, iesniedzot iesniegumus EDS vēlākais līdz 15. jūnijam.
 • Atbalstu uzņēmēji varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
Dīkstāves atbalsts ārkārtējās situācijas laikā
 • Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, var saņemt atbalstu 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz  31. oktobrim.
 • Mikrouzņēmuma darbinieki var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. 
 • Neatkarīgi no līdzšinējās algas,  no 2021. gada 1. janvāra dīkstāves atbalsts nav mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
 • Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.
Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā
 • Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņem atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31.  oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro.
 • Darba devējam ir pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.
Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem ārkārtējās situācijas laikā
 • Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.
 • Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Kā pieteikties atbalstam ārkārtējās situācijas laikā?
 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 • Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.
 • Atbalstam var pieteikties līdz katra mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi. Līdz 15. februārim par janvāri, līdz 15. martam par februāri.
 • Iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Valsts ieņēmumu dienesta administrētais atbalsts
 • Piesakoties līdz 2021. gada 30. jūnijam, Covid-19 krīzes skartie uzņēmēji varēs saņemt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vai sadalīšanu nomaksas termiņos uz laiku līdz trim gadiem. Pamatotu iesniegumu par nepieciešamību termiņu sadalīt vai pagarināt nodokļu maksātājam būs jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Šim nokavētajam nodokļu maksājumam netiks aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiks iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.
 • Tāpat ir saglabāta norma, kas paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus 2020. gadā varēs neveikt. Savukārt ziedojumu veicējiem ir saglabātas labvēlīgās iespējas 2020. gadā veikt ziedojumus COVID-19 seku pārvarēšanas un novēršanas veicināšanai, nepiemērojot tiem uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Līdz 2020.gada beigām VID turpinās nodrošināt apstiprinātās pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas atmaksu īsākā termiņā, nekā to paredz spēkā esošais PVN likums. Tādējādi uzņēmēju rīcībā būs vairāk brīvu finanšu līdzekļu COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.
 • VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā neizslēgs no Padziļinātās sadarbības programmas vai nepazeminās programmas līmeni tiem Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, kurus ietekmējušas Covid-19 izplatības radītās finanšu sekas. Vienlaikus programmas dalībniekam būs jānodrošina pierādījumi, ka objektīvie apstākļi radušies Covid-19 izplatības seku rezultātā.
 • Tika saglabāta alkoholisko dzērienu distances tirdzniecība.

Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā ir atrodama detalizēta informācija par kritērijiem potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, piešķiršanas nosacījumiem un saņemšanas procedūru. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  !Zvanot uz tālruni 67120000, var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Statistika par atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai no 01.12.2020. līdz 16.02.2021.

Dati par dīkstāves un subsīdijas piešķiršanas iesniegumiem un piešķirto atbalstu no 01.12.2020. līdz 26.01.2021.


Finanšu institūcijas ALTUM atbalsts

Finanšu institūcijā ALTUM uzņēmēji var pieteikties:

Vairāk par šiem atbalsta mehānismiem var uzzināt, zvanot uz tālruni 26655309.


Atbalsts uzņēmumiem nomas maksai

Valsts un pašvaldību iestādes kapitālsabiedrības uz noteiktu laiku atbrīvo Covid-19 krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu.

Uzņēmējam jāsazinās ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu par iespēju saņemt nomas maksas samazinājumu.

Papildu informācija: Aktualizēti noteikumi saistībā ar nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu


Banku atbalsts uzņēmējiem

Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu saistību atlikšanai uz laiku. Ja esi kredītņēmējs, vari vienoties ar kredītiestādi par izmaiņām maksājumu grafikā.

Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu pieejami attālināti.
Saraksts ar bankām un to kontaktiem pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā.


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts
 • Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai
  Atbalsta programma tūrisma nozares uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 30 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām . Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2020. gada 30. septembrim
 • Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai
  Atbalsta programma eksportējošiem uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Eksportējošie uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 25 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2020. gada 30. septembrim
 • Izņēmumi 14 dienu pašizolācijas neievērošanai darba pienākumu veikšanai
  Ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, var netikt piemērota 14 dienu pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā.

Plašāka informācija:
Tālrunis: +371 68803505
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv


Visi Covid-19 krīzes seku novēršanas atbalsta veidi ir apkopoti Ekonomikas ministrijas sagatavotajā pārskata tabulā un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu

Finanšu ministrija

Atvērt mājaslapu

Valsts ieņēmumu dienests

Atvērt mājaslapu