Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts uzņēmējiem un darbiniekiem

Kādi atbalsta veidi pieejami, kā tiem pieteikties?

Lapa tika atjaunota: 11.06.2021

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem ir pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalsta pasākuma īstenošanai kopumā no valsts budžeta atvēlēti 310,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties par laiku no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

 • No 2021. gada janvāra līdz maijam grantu var saņemt uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī;

  • reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

  • uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

  • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.

 • Tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no š.g. maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.

Uzzini vairāk Valsts ieņēmumu dienesta vietnē: Atbalsta iespējas, saskaroties ar Covid-19 izraisītām grūtībām.


Dīkstāves atbalsts Covid-19 pandēmijas laikā
 • Dīkstāves atbalstam var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi:

  • ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies;

  • vai samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem.

Būtiski norādīt, ka, iesniedzot iesniegumu atbalstam par dīkstāvi, apgrozījuma krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).

Kritērijus un kārtību, kādā piešķir atbalstu par darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju dīkstāves periodā to atlīdzības kompensēšanai, nosaka 2020.gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.


Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem Covid-19 pandēmijas laikā

Atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem varēs pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi:

 • ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies;
 • ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem.
 • Atbalsts tiek piešķirts nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
 • Atbalsts algu subsīdijai darbiniekam tiek aprēķināts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.

Svarīgi norādīt, ka atbalsts algas subsīdijai un dīkstāves atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Darbinieks par attiecīgo periodu pie viena darba devēja nevar vienlaikus saņemt atbalstu algas subsīdijai un dīkstāves atbalstu. 

Plašāka informācija par šobrīd pieejamo atbalstu algu subsīdijai, tā apmēru un pieteikšanos tam pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Covid-19”.


Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem Covid-19 pandēmijas laikā
 • Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.
 • Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Kā pieteikties atbalstam Covid-19 pandēmijas laikā?
 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 • Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.
 • Atbalstam var pieteikties līdz katra mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi. 
 • Iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Valsts ieņēmumu dienesta administrētais atbalsts
 • Piesakoties līdz 2021. gada 30. jūnijam, Covid-19 krīzes skartie uzņēmēji varēs saņemt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vai sadalīšanu nomaksas termiņos uz laiku līdz trim gadiem. Pamatotu iesniegumu par nepieciešamību termiņu sadalīt vai pagarināt nodokļu maksātājam būs jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Šim nokavētajam nodokļu maksājumam netiks aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiks iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.
 • Tāpat ir saglabāta norma, kas paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus 2020. gadā varēs neveikt. Savukārt ziedojumu veicējiem ir saglabātas labvēlīgās iespējas 2020. gadā veikt ziedojumus Covid-19 seku pārvarēšanas un novēršanas veicināšanai, nepiemērojot tiem uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Līdz 2020.gada beigām VID turpinās nodrošināt apstiprinātās pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas atmaksu īsākā termiņā, nekā to paredz spēkā esošais PVN likums. Tādējādi uzņēmēju rīcībā būs vairāk brīvu finanšu līdzekļu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.
 • VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā neizslēgs no Padziļinātās sadarbības programmas vai nepazeminās programmas līmeni tiem Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, kurus ietekmējušas Covid-19 izplatības radītās finanšu sekas. Vienlaikus programmas dalībniekam būs jānodrošina pierādījumi, ka objektīvie apstākļi radušies Covid-19 izplatības seku rezultātā.
 • Tika saglabāta alkoholisko dzērienu distances tirdzniecība.
 • Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā cilvēki, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu ir jāsniedz obligāti, šogad to var izdarīt līdz 1. jūlijam. Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem, individuālajiem komersantiem vai individuālā uzņēmuma īpašniekiem ir atcelti izdevumu ierobežojumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai par 2020. un 2021. gadu. Uzzini vairāk!

Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā ir atrodama detalizēta informācija par kritērijiem potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, piešķiršanas nosacījumiem un saņemšanas procedūru. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  !Zvanot uz tālruni 67120000, var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.


Finanšu institūcijas ALTUM atbalsts

Finanšu institūcijā ALTUM uzņēmēji var pieteikties:

Vairāk par šiem atbalsta mehānismiem var uzzināt, zvanot uz tālruni 26655309.

Lai turpinātu sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas ietekmētajiem uzņēmumiem, nolemts līdz šā gada beigām pagarināt garantiju, tai skaitā lieliem komersantiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu piešķiršanas termiņu, kā arī veikti vairāki precizējumi ALTUM garantiju un aizdevumu saņemšanas nosacījumos. Uzzini vairāk!


Atbalsts uzņēmumiem nomas maksai

Uzņēmēji, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 krīze un kuri telpas savai saimnieciskajai darbībai nomā no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrībām, var lūgt atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu noteiktam laika periodam līdz šā gada 30. jūnijam. Tāpat uzņēmēji var lūgt kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu.
Minēto atbrīvojumu saņemšanai nepieciešams nomnieka iesniegums, kā arī viņam jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

 • nomātās telpas noteiktajā periodā saimnieciskās darbības veikšanai vispār neizmanto Ministru kabinetā pieņemto lēmumu dēļ, tiek piemērots nomas maksas atbrīvojums;
 • citos gadījumos nomniekam piemēro nomas maksas samazinājumu līdz pat 90%.

Pretendēt uz nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu var uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kas atbilst noteiktiem kritērijiem:

 • ir samazinājušies ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai nevalstiskās organizācijas darbības;
 • nomniekam nav nodokļu parādu, kas lielāki par 1000 eiro;
 • nav bijuši nopietni maksājumu kavējumi;
 • nav uzsākts maksātnespējas process, u.c.

Pašvaldības var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekiem, kā arī noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju. Uzņēmumam vai nevalstiskajai organizācijai nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā netiek piemēroti kavējuma procenti un līgumsodi, izņemot maksājumus par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Par laika periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam iesniegums iznomātājam jāiesniedz līdz 31. jūlijam vai atsevišķos gadījumos līdz 14. jūnijam. Iznomātājs to izvērtēs 10 darbdienu laikā.
Ja telpas tiek īrētas no privātā komersanta, tad par nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, abām pusēm jāvienojas savā starpā.
Uzzini vairāk!


Banku atbalsts uzņēmējiem

Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu saistību atlikšanai uz laiku. Ja esi kredītņēmējs, vari vienoties ar kredītiestādi par izmaiņām maksājumu grafikā.

Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu pieejami attālināti.
Saraksts ar bankām un to kontaktiem pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā.


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts
 • Atbalsts sporta centriem apgrozījuma krituma kompensācijai
  Atbalsta programma, kas paredz atbalstu sporta centriem apgrozījuma krituma kompensācijai. Atbalsts būs vienreizējs fiksēts maksājums par sporta centra iekštelpu kopējo platību, kompensējot 25 eiro/m2, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot apgrozījuma krituma apmēru. Piešķiramā atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.
  Pieteikums atbalsta saņemšanai komersantiem elektroniski būs jāiesniedz LIAA līdz 2021. gada 30. jūnijam.
 • Atbalsts tirdzniecības centriem
  Atbalsta programma komersantiem, kuri nav atkārtoti pārkāpuši epidemioloģiskās drošības prasības, kas veicamas, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību tirdzniecības centrā. Tirdzniecības centriem pārtikas preču veikali neaizņem vairāk kā 30% no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības. Tas nozīmē, šāds atbalsts nebūs pieejams tirdzniecības centriem, kuros atrodas pārtikas veikals, ziedu veikals, aptieka, veterinārā aptieka, optikas veikals, jo šo veikalu saimnieciskā darbība nav ierobežota un viņi var gūt ienākumus.
  Atbalstam pieteikties varēs līdz 2021. gada 30. jūnijam.
 • Izņēmumi 14 dienu pašizolācijas neievērošanai darba pienākumu veikšanai
  Ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, var netikt piemērota 14 dienu pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā.

Plašāka informācija:
Tālrunis: +371 68803505
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
LIAA mājaslapa: Covid-19 aktualitātes


Visi Covid-19 krīzes seku novēršanas atbalsta veidi ir apkopoti Ekonomikas ministrijas sagatavotajā pārskata tabulā un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

Vairāk par valsts atbalstu uzņēmumiem uzzini šeit!

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu

Finanšu ministrija

Atvērt mājaslapu

Valsts ieņēmumu dienests

Atvērt mājaslapu